Регионална народна библиотека "Петко Рачев Славейков" - Велико Търново е регионален експертно-консултантски център за 153 обществени библиотеки на територията на Великотърновска област на базата на ПМС №153/28.07.2001 и ПМС №80 от 1.07.2006 г., Библиотеката е и регионален културно-образователен институт, утвърждаващ успешното партньорсто с местните власти, образователни и културни институции, библиотеки и читалищни настоятелства и др. нестопански организации в региона и страната.

short url link | Air Jordan 1 High University Blue Hoodie to Match

Народна библиотека - Велико Търново е създадена през 1889 г. като "Публична библиотека със свой устав и правилник". През м. ноември 1920 г. с Указ № 171 / 12.11.1920 г. тя се узаконява като трето национално книгохранилище и до днес изпълнява депозиторни функции на най-голямата библиотека на територията на Централна Северна България.

Фондът на библиотеката наброява близо 600 000 библиотечни единици - научна и учебна литература, периодика, електронни носители на информация и др. Притежава уникална сбирка от 1100 старопечатни издания, 21 ръкописа и богата краеведска колекция от снимки, пощенски картички, марки и значки за гр. Търново и региона.

Основните функции на Великотърновската регионална библиотека са да събира, обработва, съхранява и предоставя библиотечни документи за ползване от читателите. Методично да подпомага библиотеките от региона, да квалифицира библиотечните кадри, да обобщава данните за дейността им и да ги предоставя на Министерството на културата и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" – София.

Автоматизацията на РНБ "П. Р. Славейков" започва от 1994 г. днес повече от 20 години след началото библиотеката има обновена интернет страница с четири електронни каталога: „Каталог на книги и нетрадиционни носители на информация”, „Пълен електронен каталог на периодичните издания в България”, „Обединена краеведска картотека „Мизия” и „Своден каталог на старопечатни редки и ценни издания”. Информационните ресурси на каталозите могат да се ползват в раздела „Дигитална библиотека” на адрес: www.libraryvt.com

През 2003 година библиотеката въведе нова библиотечна програма за автоматизация на библиотечните процеси "Е-lib" на фирма "СофтЛиб" – София, с която значително ускори въвеждането на данни и стартира процесите на ретроконверсия на библиотечните фондове. През 2013-2014 г. са закупени нови софтуерни модули за подобряване на автоматизираните процеси при онлайн обслужването на читателите, с което се ускорява и улеснява работата на специалистите в сектор „Обслужване”.

Библиотеката участва в реализирането на проекти и програми, финансирани от международни организации, фондации и неправителствени организации, сътрудничи с редица културни, образователни и информационни институции от страната и чужбина.

От 2009 г. РНБ „П. Р. Славейков” е координационен център за област Велико Търново по Програма "Глоб@лни библиотеки - България”, която е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация.
Чрез участието си в програмата библиотеката увеличи капацитета на дейности в областта на квалификацията на библиотечните кадри, на граждани и подобри техническото си оборудване чрез обособения компютъризиран обучителен център.

През изминалия период от близо 10 години библиотеката участва и реализира 3 проекта по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Грюндвиг”. Чрез реализирането на тези проекти колективът на библиотеката допринесе за интегрирането й в европейската мрежа на библиотеки и организации, работещи в областта на неформалното образование, приложи в своята дейност нови библиотечни услуги и повиши познанията на кадрите в професионалните и езикови умения и не на последно място запозна своите международни партньори с богатото културно-историческото наследство на региона и страната ни.
В доказателство на това е връчената престижна награда на библиотеката за цялостен принос към изпълнение на Програма „Учене през целия живот” за периода 2007-2013 г. от Министерство на образованието и науката и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Eкипът на библиотеката ще продължи да работи като модерен обществен информационен център и да осъществява лесен достъп до професионално обучение на библиотечния персонал и повишаване на информационната грамотност на гражданското общество.