Неотдавна завърши първият програмен период на Програмата „Учене през целия живот“ със срок на действие от януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., чиято цел бе да подкрепя взаимодействието, сътрудничеството и мобилността в образователните и обучителните системи в рамките на общността с цел да ги направи конкурентни на световно равнище.[1] Тя протече в четири секторни програми: „Коменски“ - за училищно образование, „Еразъм“ - за висше образование, „Леонардо да Винчи“ - за професионално образование и обучение и „Грюндвиг“ - обучение за възрастни. Връзката между програмата „Учене през целия живот“ и обществените библиотеки е в ключовата им роля да подпомагат човешкото развитие в основните сфери на дейност - образование, информация и култура. Библиотеките активно съдействат на неформалното образование и, най-вече, на индивидуалните образователни потребности на гражданите, като популяризират различни възможности за обучение и оказват помощ в образованието на децата чрез разнообразни форми и методи, сътрудничат на училищата във възпитанието и обогатяването на опита при децата.

Sportswear Design | Nike Air Max 270

Подходящо включване на библиотеките в програмата „Учене през целия живот“ е чрез секторна програма „Грюндвиг“, която е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и квалификация. Тя предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.

РНБ „П. Р. Славейков“ придоби опит в реализирането на проекти по секторна програма „Грюндвиг“ чрез участието си в четири проекта през годините 2004 - 2015 г. Библиотечните специалисти разработиха още две проектни предложения по същата програма, но поради лошо стечение на обстоятелствата (ограничените средства за България), те не получиха финансиране.

Първият проект: „Read Ме - Метод за развитие на читателя: Виртуален литературен салон“ по програма „Грюндвиг 2“: Партньорство за познание е разработен с идеята да се създаде първата многонационална Европейска читателска група, която е отворена за всеки. Целта на проекта е да изработи модел на реални и виртуални читателски групи. Едновременно с това се изгради едно ново международно виртуално обучение и онлайн сътрудничество за библиотечния колектив и потребителите, повишиха се ИКТ и езиковите умения на участниците. Партньори на РНБ „П. Р. Славейков“ в проекта бяха: Общинският съвет за библиотеките в Гейтсхед, Великобритания и конкретно Градската библиотека (Gateshead Council’s Eibraries in the UK), както и Градската библиотека в град Вантаа, Финландия (Vantaa City Library), която бе в ролята на координатор. Като въведение към Литературния салон на читателските групи на ReadMe, всеки партньор организира културна програма през м. април 2005 г., в която представи страните партньори. Целта бе да се увеличи интересът към живота и културата на участващите страни, използвайки уеб страницата на проекта.

ReadMe team

Библиотеката участва през 2008 г. в Секторната програма с втори проект „Евростори XX век“ („Eurostory 20th century“): 20-ти век в историята и културата на участващите страни. В рамките на проекта беше направен анализ на общото и различното в страните участнички: България, Германия, Гърция и Испания. Партньори на РНБ „Петко Р. Славейков“, Велико Търново са две училища за възрастни и регионален инспекторат по образование, които предлагат неформално образование: С.Е.Р.А Son Canals - гр. Палма, Балеарски острови, LEB - гр. Ратенау, Германия и Център за обучение на учители на северните егейски острови - гр. Митилини, Гърция.

Основната задача бе да се предложат възможности за изучаване на Европейското измерение на историята и културата чрез проекта, който насърчава европейското интердисциплинарно сътрудничество, изцяло изградено като мозайка на исторически и културни гледни точки. Резултатите от проекта са полезни обучителни продукти, свързани с продължаващото образование по история и чуждоезиково обучение. Те рекламират образованието за възрастни, продължаващото образование, споделянето на положителния опит и модерните практики, премахвайки границите между отделните държави, като промотират познаването на общото европейско историческо наследство.[2]

В периода 2012 - 2014 г. РНБ „П. Р. Славейков“ участва в трети проект по Програма „Учене през целия живот“, озаглавен „Lady Cafe — мотивиране на дейности за жени на възраст над 45 години“. Той се осъществи в партньорство с библиотеки, общински управи, неправителствени организации от седем европейски страни.

Ladycafeproject

Всяка институция разработи и изпълни поредица от дейности (минимум 3 обучителни сесии), съобразени с различните нужди и очаквания на жените на възраст над 45 години, с които да гарантират активното им участие в публичната сфера. Дейностите бяха съсредоточени върху различни области: ИКТ, литература, психология (изграждане на самочувствие и позитивен образ за себе си посредством театрални техники); жените да се научат как да развиват интересите си в обществената сфера; да се запознаят с движението „Slow food“, здравната традиционна медицина и козметика и придобиване на умения и техники по приложни изкуства (декупаж, оригами и др.)[3] Разработката на уеб страница на проекта и подръжката й се извършва от отдел „Информационни технологии“ на РНБ „П. Р. Славейков“.

В първата фаза на проекта се организираха работни срещи, курсове и лекции, водени от квалифицирани обучители. Във втория етап жените над 45-годишна възраст участваха в лекциите, предназначени да им помогнат да развият педагогически умения и да станат обучители. Основната цел беше цялостно извън професионално развитие на жените на и над 45 години: тяхното повишено самочувствие като личности и като жени, и най-вече активно подготовката на ИКТ курс за учащите се жени, посветен на проблемите на половете (Турция). Новите учебни материали и описанието на методологията бяха публикувани в наръчник за добри практики. Това ръководство, както и продуктите, получени в резултат на провеждането на ИКТ курса бяха представени на изложба. Двете постановки, изиграни по време на курса по драматургия бяха промотира ни на последната среща в страната координатор - гр. Майорка, Испания.

Проектът улесни междуевропейското сътрудничество, насочено към насърчаване на жените на възраст 45+ да станат активни в публичната сфера. Този обмен на информация, опит и добри практики в по-горе посочения обхват на проекта спомогна за разпространението и обновяването на информацията, предназначена за целевата група. Участието в проекта спомогна за развитие на сътрудничество между европейски институции, занимаващи се с обучение през целия живот. Той насърчи връзките между европейските страни с традиционно лоши взаимоотношения. Този проект бе включен в приоритетите на Европейската комисия за 2012 г., както и в следните ключови компетентности на Европейската референтна рамка: развитие на социални и граждански компетентности; дигитални компетенции и компетенции „Да се научим да учим“.

Обсегът на действие на четвъртия проект, който библиотеката ще реализира през 2015 и 2016 г., е предоставяне на информация и обучение на библиотечни специалисти и безработни. Проектът LinklNjob: търсене на работа с помощта на библиотекарите по Програма Еразъм+ е в партньорство с други 6 обществени и университетски библиотеки от Австрия, Ирландия, Латвия, Румъния, Словения и Финландия. Координатор на проекта е Столичната библиотека в Любляна (Mestna knjiznica Ljubljana), Словения. Библиотеката има дългогодишен опит в обучението и предоставянето на услуги за безработни, а към библиотеката в гр. Линц, Австрия съществува образователен център за възрастни, подпомагащ библиотечните услуги.

РНБ „П. Р. Славейков“ разработи интернет страницата на проекта, на която текущо ще се предоставя информация за гражданите от всички партньорски страни за предстоящи обучения и организирани прояви по проекта.[4]

Linkinjob

LinklNjob: търсене на работа c помощта на библиотекарите е проект, който подкрепя стратегията Европа 2020, укрепването на знанията и иновациите като движеща сила за бъдещ растеж. Една от целите на стратегията е да се повиши равнището на заетост на населението на възраст 20 - 64 години, което в момента е 69% до най-малко 75%, за да се увеличи участието на жените и по-възрастните работници и да се улесни по-ефективното интегриране на мигрантите в работната сила. Този проект е пряко насочен към една от основните цели на Стратегията „Образование и обучение 2020“. През февруари 2014 г. около 25 920 милиона са безработните в Европа, а нивото на безработица е 11,9%. От съществено значение за безработните е да бъдат информирани, че могат да получат нови знания и развитие на социалните и гражданските им умения като средство за предотвратяване на социалното изключване. Безработните са изправени пред много проблеми, когато търсят работа, например липсата на информационна грамотност и умения за откриване на собствени лични силни и слаби страни и интереси. Съвременните обществени библиотеки са местни центрове за образование, култура, информация и в същото време работят като точки за социални срещи. Те са важна връзка и точка за сътрудничество между професионалното образование и обучение и пазара на труда.

След провеждане на обучение на участниците в края на м. април в гр. Линц, Австрия ще започнат обучителните дейности на целевата група на проекта - безработните, които ще бъдат информирани за възможностите за учене през целия живот: неформалното образование и неформалното обучение. Чрез образование и обучение трябва да се даде възможност на всички граждани да се възползват от качествено образование и за придобиване и обновяване през целия си живот на знания, умения и компетенции, необходими при трудова заетост, социално приобщаване, активно гражданство и лична реализация.

Изминалият 10-годишен период се откроява с активното участие на РНБ „П. Р. Славейков“ в Секторна програма „Грюндвиг“ на Програмата „Учене през целия живот“. Чрез реализирането на поредица от проекти, колективът на библиотеката допринесе за интегрирането й в европейската мрежа на библиотеки и организации, работещи в областта на неформалното образование, приложи в своята дейност нови библиотечни услуги, повиши професионалните и езиковите умения на библиотечните специалисти и не на последно място, запозна своите международни партньори с богатото културно- историческо наследство на региона и страната ни.

Доказателство за постигнатите от нас резултати е връчената престижна награда на библиотеката за цялостен принос към изпълнение на Програма „Учене през целия живот“ за периода 2007 - 2013 г. от Министерство на образованието и науката и Центъра за развитие на човешките ресурси.

 

[1] Решение N 1720 на ЕС, Европейския парламент и Съвета на Европа <http://old.europe.bg/upload/docs/l_32720061124en00450068.pdf>
[2] Иванова, Калина. Обществената библиотека - една неконвенционална среда в сферата на неформалното и информално образование // Библиотечният мениджмънт. Научни и практически аспекти : Втора науч. конф. с междун. участие, 26-27 ноем. 2009. Шумен, 2010, с. 294 - 301.
[3] За повече информация вж. сайта на проекта: <http://www.ladycafeproject.eu>
[4] За повече информация вж. сайта на проекта: <http://www.linkinjob.eu>