Mestna knjižnica Ljubljana pripravlja bienalni dogodek predstavitve dobrih praks »April v MKL – Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas«. 19. aprila 2017 je bil v sklopu Storitve za ciljne skupine predstavljen prispevek »Iskanje službe s pomočjo knjižničarja«. Predstavljen je bil projekt LinkINjob – job hunting with help of librarians in njegov glavni produkt e-Priročnik.

Vabljeni k ogledu predstavitev : 1. del in 2. del.

 

S ponosom predstavljamo glavni produkt našega projekta, e-Priročnik učnih aktivnosti. Namenjen je tako knjižničarjem kot vsem ostalim, ki delajo z iskalci zaposlitve. Objavljene so verzije v angleškem, bolgarskem, finskem, litvanskem, nemškem, romunskem in slovenskem jeziku.

 

e-Priročnik

E-Priročnik sestavljajo poglavja:
UVOD
METODOLOGIJA
UČNE AKTIVNOSTI
VPLIV NA LOKALNO SKUPNOST
PRIPOROČENA LITERATURA

V uvodu direktor bolgarskega Direktorata za delo predstavi projekt LinkINJob in njegove glavne cilje glede na razmere na trgu dela v Evropi.

Poglavje Metodologija je razdeljeno na opis ciljne skupine in na ključne kompetence za knjižničarje, ki delajo z brezposelnimi kot uporabniki knjižnice. Opis ciljne skupine temelji na raziskavi, ki je bila izvedena v vseh partnerskih knjižnicah, ključne kompetence za knjižničarje pa na petdnevnem izobraževanju knjižničarjev iz partnerskih knjižnic.

Skozi raziskavo, ki je potekala v vseh partnerskih knjižnicah, smo ugotavljali značilnosti posameznih podskupin brezposelnih in njihov položaj v partnerskih državah. Popisali smo stanje na področju zaposlovanja, trga dela, področni zakonodaji in politikah. Preučili smo tudi možnosti za izobraževanje brezposelnih na nacionalni ravni, še posebej pa v splošnih knjižnicah in v samih partnerskih knjižnicah. Zaključili smo z identifikacijo izobraževalnih potreb, ki so se pokazale skozi raziskavo.

V drugem delu poglavja smo opisali posamezne module izobraževanja in predstavili ključne kompetence, ki jih potrebujejo knjižničarji za delo z brezposelnimi. Podan je tudi natančen  načrt in urnik samega petdnevnega izobraževanja. S tem smo uporabnikom e-priročnika zagotovili zelo praktičen primer paketa izobraževanj za zaposlene v knjižnicah, ki smo ga zaključili z nekaj navodili in predlogi.

Srčika našega e-Priročnika je opis 14 primerov dobrih praks učnih aktivnosti  za brezposelne, po dve na partnersko knjižnico. Zbirnik poročil prinaša nekaj statističnih podatkov kakor tudi odgovore udeležencev, ki so izpolnili evalvacijske vprašalnike. Merili smo zadovoljstvo z vsebino in zahtevnostjo učne aktivnosti, kvaliteto izobraževalca, učnih gradiv in samega vzdušja. Zanimalo nas je, ali je učna aktivnost zadovoljila pričakovanja udeležencev, ali bodo ti pridobljena znanja lahko uporabili v praksi in ali udeležba na tovrstnih izobraževanjih poveča možnost za zaposlitev.

Da bi uporabnikom e-Priročnika olajšali delo pri pripravi podobnih učnih aktivnosti za brezposelne, smo v analizi opisali pet elementov organizacije in izvajanja učnih aktivnosti: potrebe, vložek, aktivnosti, rezultate in vpliv. Sledi opis 14 učnih aktivnosti, ki obsegajo področja finančne pismenosti, računalniške in informacijske pismenosti ter podjetništva. Namenjene so vsem sedmim podskupinam brezposelnih, vključenih v projekt.

V poglavju Vpliv na lokalno skupnost so predstavljeni učinki in rezultati projekta, ki so boljši, kot je bilo prvotno predvideno in načrtovano. Razvili smo dodatne učne dejavnosti, informacijske vire in lokalna partnerstva. Pri projektu so sodelovale številne organizacije, kar je privedlo do novih partnerstev za prihodnje projekte. S knjižnicami bolje sodelujejo pri informiranju in nudenju storitev za brezposelne. Knjižnice zagotavljajo iskalcem zaposlitve dostopen, prijeten, nevtralen in manj formalen prostor za učenje, kjer lahko dobijo osebno podporo in pomoč. Omogočajo jim brezplačen dostop do raznolikih uporabnih virov in informacijske tehnologije. Knjižnični strokovnjaki izvajajo učne dejavnosti, ki dopolnjujejo usposabljanja drugih organizacij. 40 % organizacij meni, da bo e-Priročnik dobro vodilo pri njihovem delu, saj omogoča pregled, kako se v drugih državah EU soočajo z vprašanjem brezposelnosti in katere so najboljše prakse, ki jih izvajajo.

V zadnjem poglavju je navedena priporočena literatura in koristne povezave tako v angleškem kot v jezikih držav, sodelujočih v projektu.

 

V četrtek, 12. maja 2016, smo v Mestni knjižnici Ljubljana organizirali valorizacijsko srečanje projekta. Da bi ga vključili v širši kontekst, smo ga organizirali v okviru praznovanja 20. obletnice servisa Borza dela, ki je glavni nosilec aktivnosti za brezposelne v naši knjižnici.

Srečanja so se udeležili predstavniki organizacij s področja izobraževanja, organizacij, ki delajo z brezposelnimi ter knjižnic. Že v povabilu smo gostom poslali povezavo do delovne verzije e-priročnika, da so si ga lahko ogledali in podali svoje mnenje v evalvacijskem vprašalniku. Rezultati valorizacijskih srečanj bodo osnova za poglavje o vplivu projekta na lokalno skupnost.

Udeleženci menijo, da so knjižnice dostopne širokemu krogu ljudi in zato lažje dosežejo brezposelne z aktivnostmi za izobraževanje in opolnomočenje. Vrednost sodelovanja s knjižnico vidijo med drugim v izmenjavi dobrih praks, povezovanju in sodelovanju v partnerski mreži.

 

Nekaj odzivov:
»Knjižnice imajo pomembno izobraževalno in združevalno funkcijo v lokalni skupnosti.«
»Knjižnica je bolj odprta za vse…«
»…ljudje s prihodom v knjižnico niso stigmatizirani.«

 

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju. Pozitivni odzivi so nas zelo motivirali in nam potrdili, da delamo dobro, koristno in da bodo rezultati projekta uporabni tudi v prihodnosti.

Med 14. in 17. aprilom 2016 smo v Mestni knjižnici Ljubljana gostili zadnje srečanje partnerjev projekta. Udeležilo se ga je 14 udeležencev iz sedmih sodelujočih držav.

 

 

Največji del srečanja je obsegal dva sestanka oziroma delovni srečanji s temami:

  • predstavitev izvedenih učnih aktivnostih za brezposelne,
  •  napredek e-priročnika,
  • prevajanje e-priročnika v jezike držav partnerjev,
  •  valorizacijska srečanja,
  •  diseminacija, spletna stran ter FB profil projekta in
  •  finančni vidiki projekta.

 

Partnerji smo pregledali izvedene učne aktivnosti za brezposelne z uvodnim povzetkom, podatki o udeležbi in analizo anketnih odgovorov. Vse predstavitve so združene v skupnem dokumentu in tako na voljo tudi drugim izobraževalcem odraslih.

Dokončana so že štiri poglavja e-priročnika v angleškem jeziku. Predstavljenih je 14 učnih aktivnosti (po 2 na partnerja), ki zajemajo vseh sedem podskupin brezposelnih: starejše delavce, dolgotrajno brezposelne, brezposelne z nizko izobrazbo, ženske, migrante, ljudi s posebnimi potrebami in prve iskalce zaposlitve ter vsa področja izobraževanja: finančno opismenjevanje, podjetništvo in računalniško opismenjevanje. Partnerji bomo začeli prevajati dokončana poglavja v jezike svojih držav.

 

Vsi partnerji bomo organizirali valorizacijska srečanja, na katerih bomo ugotavljali vrednost našega projekta v lokalnem okolju. Deležniki so predvsem ustanove, ki delajo z brezposelnimi, ustanove, ki izobražujejo odrasle in splošne knjižnice. V Mestni knjižnici Ljubljana bomo srečanje izpeljali v okviru strokovnega srečanja ob 20. obletnici Borze dela.

 

 

Poleg sestankov partnerjev smo v program vključili tudi predstavitev servisa Borza dela, ogled Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Šiška ter predstavitev posebne zbirke miniaturnih knjig.

 

Borza dela

 

 

Mediateka v Knjižnici Otona Župančiča

 

 

Kosovirjeva žlica na otroškem oddelku Knjižnice Otona Župančiča

 

 

Knjižnica Šiška

 

 

Pravljična soba v Knjižnici Šiška

 

 

Miniaturne knjige

 

 

 

 

Na delovnem srečanju je vzniknilo nekaj odličnih zamisli za oblikovanje novih storitev knjižnic za brezposelne. Tudi po zaključku projekta bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so se najbolje obnesle.

 

V okviru projekta LinkINjob smo med septembrom 2015 in januarjem 2016 v Mestni knjižnici Ljubljana za brezposelne organizirali pet delavnic:

1.       - Ustvari življenjepis

2.       - Govorica obraza v poslovnem svetu – obraz

3.       - Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu

4.       - Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev

5.       - (P)osebnost ženske v poslovnem svetu

 

Pri njihovem načrtovanju smo imeli posebej v mislih tri ciljne skupine brezposelnih: ženske, starejše delavce in uporabnike iz posebne ciljne skupine, in sicer posameznike, ki so v procesu zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, niso bile pa vse delavnice namenjene vsem ciljnim skupinam. Skupno se jih je udeležilo 57 udeležencev, od tega je bilo 44 žensk in 13 moških.

 

 

Na izobraževanjih smo podatke in informacije o udeležencih zbirali z evalvacijskimi vprašalniki, od 57 udeležencev jih je izpolnjene vprašalnike vrnilo 56. Glede na starost so se udeleženci takole razporedili v starostne kategorije:

 

 

Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih lahko ocenjevali tudi vsebino, zahtevnost, vodjo izobraževanja, učno gradivo ter vzdušje na izobraževanju. Prevladovale so ocene »dobro« in »zelo dobro«. Če bi opisnim ocenam dali vrednosti od 1 do 5, in bi 1 pomenilo zelo slabo, 5 pa zelo dobro, bi bila glede na povprečne ocene najbolje ocenjeni sledeči vidiki: Vodja izobraževanja s povprečno oceno 4,91, vsebina s povprečno oceno 4,87 in vzdušje na izobraževanju s 4,85. Razporedi odgovorov po posameznih stopnjah zadovoljstva pa so prikazani v spodnji tabeli.

 

 

Posebej smo zadovoljni z visokimi ocenami dela vodij izobraževanj. Takšno visoko zadovoljstvo in njihovo dobro delo je zagotovo vsaj delno posledica izobraževanja, ki so se ga v okviru projekta LinkINjob udeležili v Linzu, lani aprila.

 

 

Udeleženci so v evalvacijskem vprašalniku lahko ovrednotili tudi stopnje strinjanja s trditvami o uresničitvi njihovih pričakovanj, praktični uporabnosti pridobljenih znanj in povečanju možnosti za zaposlitev. Tudi tukaj so se udeleženci v veliki večini strinjali, da so izobraževanja uresničila njihova pričakovanja, da so vsebine praktično uporabne in da so novo pridobljena znanja povečala njihove možnosti za zaposlitev. Razpored odgovorov je razviden iz spodnje tabele.

 

 

Udeležence smo povabili, da napišejo, kje so izvedeli za učne aktivnosti. Odgovore jih je navedlo 49. Odgovore smo  razvrstili v pet kategorij in analiza je pokazala, da je med udeleženci največ (19) za delavnice izvedelo za delavnice iz napovednika dogodkov Mestne knjižnice Ljubljana, sledilo je število tistih, ki so za delavnice iz vedeli na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (16), sledili so odgovori po elektornski pošti (5 udeležencev), v kateri od enot knjižnice (4 udeleženci), od prijateljev (3 udeleženci) in dva sta izvedela v bolnišnici.

 

Udeleženci so lahko navedli tudi  morebitne dodatne predloge, ideje, pripombe v povezavi z izobraževanjem. Nekaj jih navajamo:

·         -Bilo je veliko presenečenje :)

·         -Čim več podobnih izobraževanj!

·         -Hvala za izjemno delavnico. Vaja mi bo koristila

·         -Izredno všeč so mi bili praktični primeri, energija vodje. Edino po moji oceni bi se lahko malo več vključilo, da predno so odgovori dobi mišljenje udeležencev.

·         -Mogoče izhajati bolj iz negativnih izkušenj.

·         -Morda ton glasu. Hvala.

·         -Možnost snemanja posameznih primerov (svojih), da lahko doma ponovimo, predelamo.

·         -Nimam … izobraževanje je preseglo moja pričakovanja!

·         -Nimam pripomb - bilo je enkratno. Hvala vam!

·         -Odlična izobraževanja, le tako naprej, zelo pozitivna predavanja.

·         -Predlagala bi delavnico osnove kitajščine in poslovne nemščine.

·         -Priprava in izvedba na nastop/zagovor/predstavitev/predavanje.

·         -Sem upokojenka, vendar sem našla veliko uporabnega tudi za moje nastopanje v javnosti.

·         -Super predavateljica in je primer za skupinsko delo odličen, kako nastopati pred delodajalcem.

·         -Super ste!!!

·         -Super ste. Vse je popolno in se lahko ponavlja v nedogled.

·         -Še več tovrstnih delavnic si želim.

·         -Več delavnic na to temo, nadaljevanje te teme še kdaj konkretno dalje (da bi npr. vadili, kako bi se odzvali na pogosta vprašanja delodajalcev), lahko tudi 1x mesečno za podporo nam brezposelnim.

·         -Vodja izobraževanja odlična, energična, direktna, izobraževanje strokovno, natančno, praktično. Morda več konkretnih primerov poslovenga oblačenja.

·         -Vse pohvale za odlično izvedbo, jasne, konkretne in uporabne nasvete.

·         -Zelo dobro izvedeno (odlično)!

·         -Zelo kvalitetno, a časovno predolgo (17.-19.45), raje v dveh delih.

·         -Zelo primerno bi bilo izvesti še drugi del predavanja s tem naslovom.

·         -Želela bi skripto poleg PP.

 

Za vse delavnice smo pripravili tudi učna gradiva, priložnostne razstave knjižničnih gradiv in sezname priporočene literature za samostojno delo po zaključku delavnic, potrdila za udeležence, liste prisotnosti, evalvacijske vprašalnike ipd.

 

 

Pozitivni odzivi udeležencev so odlična motivacija za pripravo podobnih učnih aktivnosti v prihodnje in potrditev dobrega dela v okviru projekta LinkINjob.