Ustvarjalci projekta LinkINjob želimo rezultate in ugotovitve, do katerih prihajamo med delom v okviru projekta LinkINjob,  deliti tudi z drugimi. Da bi bile naše ugotovitve dostopne tudi drugim izobraževalcem odraslih in knjižničarjem, bomo rezultate ob zaključku projekta združili v e-priročnik. Do zdaj smo pripravili že dve poglavji priročnika:

Obe poglavji sta trenutno dostopni v angleškem jeziku, v prvi polovici naslednjega leta bosta pa prevedeni v nacionalne jezike sodelujočih partnerjev, tudi slovenskega.

 

Kratek povzetek obeh poglavij:

Analiza raziskave o brezposelnosti, trgu dela in izobraževalnih možnostih v lokalnih okoljih sodelujočih partnerjev je povzetek raziskav, ki smo jih od novembra 2014 do januarja 2015 partnerji pripravili v posameznih sodelujočih državah. Po enotni metodologijo smo partnerji za svoje okolje pripravili:

-          Opis situacije na področju brezposelnosti in trga dela

-          Specifične politike na področju zaposlovanja

-          Izobraževalne možnosti za brezposelne v lokalni skupnosti

-          Izobraževalne aktivnosti v splošnih knjižnicah

-          Izkušnje partnerske knjižnice pri izobraževanju brezposelnih

-          Opredelitve posameznih skupin brezposelnih in njihovih izobraževalnih potreb (dolgotrajno brezposelni, starejši delavci, nižje izobraženi, ženske, posamezniki s posebnimi potrebami, iskalci prve zaposlitve), razlogi za njihov izbor in pričakovane učne aktivnosti.

Raziskava je pokazala, da partnerske knjižnice delujejo v okoljih s podobnimi problemi na področju brezposelnosti in trga dela, hkrati pa pokazala različne možnosti reševanja teh problemov. Opisi posameznih skupin brezposelnih in njihovih izobraževalnih potreb so dobro izhodišče za spoznavanje raznolikosti cilje skupine brezposelnih. Dostopne so tudi celotne parcialne raziskave po posameznih državah: Avstrija, Bolgarija, Finska, Irska, Litva, Romunija in Slovenija. V priročniku bo obljavljena skupna analiza oziroma povzetek.

Model izobraževalnega programa za knjižničarje, je nastal na podlagi petdnevnega  usposabljanja knjižničarjev za delo z brezposelnimi, ki smo ga v mesecu aprilu organizirali za zaposlene v sodelujočih knjižnicah. Model poleg uvoda vsebuje pet delov:

-          (1) Seznam ključnih kompetenc

-          (2) Vsebine posameznih modulov izobraževanja

-          (3) Učni program po modulih

-          (4) Napotki in nasveti za izvedbo

-          (5) Priporočena literatura

 

Pri njegovi pripravi je sodelovalo pet trenerk, ki so prispevale vsebinski in časovni okvir, udeleženci usposabljanja pa so prispevali povratne informacije o različnih vidikih usposabljanja. Model povzema ključne vsebine, ki naj bi jih takšno usposabljanje vključevalo, nekaj organizacijskih napotkov in priporočil za učinkovito izpeljavo. Pripravljen je modularno, tako da ga lahko institucije prilagodijo svojim potrebam in zmožnostim.

Running Sneakers Store | Nike Air Force 1 Release Dates, Latest News Updates , Gov