V okviru projekta LinkInjob smo v Mestni knjižnici Ljubljana kot ciljno skupino, kateri so posebej namenjene učne aktivnosti izbrali brezposelne ženske. Zadnja od izpeljanih učnih aktivnosti je bila delavnica (P)osebnost ženske v poslovnem svetu. Njeno vsebino je najbolje povzela vodja delavnice, Lilijana Pahor, v vabilu na delavnico: (P)osebnost ženske v poslovnem svetu je v zavedanju lastne osebnosti. Profesionalna identiteta je sestavljena iz naših sposobnostih, spretnostih in veščin, zato smo (p)osebne. Uspejo tiste, ki iščejo, najdejo in uresničijo svojo (p)osebnost. Na delavnici bomo raziskovale in ugotavljale našo (p)osebnost v profesionalni identiteti.

 

 

Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.

 

 

 

 

Izmed vseh petih delavnic, ki smo jih za brezposelne izvedli v okviru projekta LinkINjob, je bila ta najbolje obiskana. Na njej je (p)osebnosti žensk v poslovnem svetu odkrivalo 17 udeleženk različnih starosti in med njimi je bilo kar nekaj takšnih, ki je v evalvacijskih vprašalniku ob zaključku izrazilo željo po nadaljevanju delavnic. Dva odlomka iz evalvacijskih vprašalnikov to potrjujeta:

 

 

Z delavnico (P)osebnost ženske v poslovnem svetu smo zaključili niz delavnic za brezposelne uporabnike, s katerimi smo na eni strani brezposelne skušali »opremiti« z znanji potrebnimi za uspešno iskanje in pridobitev zaposlitve na trgu dela, na drugi strani pa preveriti uporabnost novih znanj in spretnosti, ki so jih naši zaposleni pridobili na usposabljanjih v okviru projekta LinkINjob. Pripravljamo skupno analizo izpeljanih delavnic in rezultati bodo kmalu objavljeni na spletni strani projekta.

 

Zaposlitveni razgovor je pomemben element pri iskanju zaposlitve. Za iskalce zaposlitve je vabilo na razgovor veliko veselje, hkrati pa prinaša tudi številne stiske, kot so strah pred bodočim delodajalcem, trema pred nastopanjem ipd. Da bi iskalce zaposlitve na nastop pred delodajalcem čim bolje pripravili, smo v program izobraževalnih dejavnosti v okviru projekta LinkINjob, vključili tudi delavnico priprave na razgovor, in sicer delavnico z naslovom: Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev.

 

 

Da bi se prostorsko uporabnikom in potencialnim udeležencem čim bolj približali, smo delavnico izvedli v dveh naših knjižnicah. V Knjižnici Fužine 13. januarja in v Knjižnica Bežigrad. Izvedba obeh delavnic je bila skupno delo dveh zaposlenih v naši knjižnici, ki sta se udeležili usposabljanja v okviru projekta LinkINjob v Linzu – Lilijane Pahor in Polonce Lampič.

 

 

Za udeležence smo pripravili tudi učno gradivo. Poleg PowerPoint prezentacije so prejeli še vzorec kadrovskega vprašalnika, seznam najpogostejših vprašanj na razgovorih in LinkINjob promocijsko kazalko s koledarjem.

 

 

Na delavnici smo se pogovarjali o vrstah zaposlitvenih razgovorov in njihovih posebnostih, obravnavali 10 najpogostejših napak in se vadili v iskanju odgovorov na najpogostejša vprašanja o delu, izobrazbi in osebnosti. Ker se iskalci zaposlitve včasih znajdejo pred zadrego, ko jim delodajalec da možnost, da mu zastavijo kakšno vprašanje, smo se vadili tudi v vprašanjih, ki jih lahko iskalci zaposlitve zastavijo delodajalcem. Na koncu smo nekaj časa namenili tudi pomenu zahvalnega pisma.

 

 

V obe delavnici smo vključili tudi praktično izkušnjo udeležbe na razgovoru. V Knjižnici Fužine so imeli udeleženci eno izpraševalko, v Knjižnici Bežigrad pa dve. Simulacija zaposlitvenega razgovora:

 

 

 

Reden del učnega gradiva je tudi seznam priporočene literature iz obravnavanega področja in priložnostna razstava knjižničnega gradiva, ki je o obravnavani tematiki na voljo v knjižnici in je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Skupno se je obeh izvedb delavnice udeležilo 15 udeležencev, ki so bili z izvedbo zelo zadovoljni in so to tudi izrazili v evalvacijskih vprašalnikih.

 

 

Posebno smo ponosni na to, da se nekateri od udeležencev udeležujejo več delavnic v okviru projekta LinkINjob – to jim zagotavlja pridobitev celovitega nabora znanj – priprava na razgovor, poslovna obleka, nebesedna komunikacija, ugotavljanje lastnih močnih in šibkih točk, in še česa.

Januar 2016 je bil v naši knjižnici eden od najbolj aktivnih mesecev, kar se tiče dejavnosti v okviru projekta LinkINjob. Izvedli smo štiri izobraževalne dejavnosti za brezposelne. V tokratni objavi predstavljamo delavnico Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa poslovnem svetu, ki jo je v 12. januarja v Knjižnici Prežihov Voranc izvedla vodja Borze dela Lilijana Pahor.

 

 

Na delavnici je bilo veliko aktivnega, samostojnega in skupinskega dela. Predavateljica je pripravila tudi vprašalnike za ocenjevanje lastnega sloga oblačenja, ter vprašalnike o značilnostih moškega in ženskega poslovnega oblačenja. Odgovarjali smo na vprašanja: Koliko je prvi vtis pomemben? Kakšna so pravila oblačenja? Kaj  želimo sporočiti?  Na kaj naj bomo pozorni pri poslovnem oblačenju? So kavbojke primerne?

 

 

Del delavnice je bila tudi priložnostna razstava knjižničnega gradiva na temo obravnavano na delavnici, ki je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Delavnice je udeležilo 11 uporabnikov Mestne knjižnice Ljubljana, med njimi sta bila dva moška. Evalvacijski vprašalniki ob koncu delavnice so jim dali možnost, da ovrednotijo delavnico. Izpolnilo jih je 10 udeležencev. Povratne informacije so nam dale potrditev, da je to, kar počnemo koristno, uporabno in zanimivo. Nekaj najbolj razveseljivih vtisov iz evalvacijskih listov delimo tudi z bralci spletne strani LinkINjob.

 

 

Pohvala ene od udeleženk izražena besedno:

 

Vsi udeleženci so imeli pa možnost ovrednotiti izbrane vidike tudi na večstopenjski lestvici strinjanja. Med najbolj zadovoljnimi udeleženci je bil tale:

 

 

Tudi skupna analiza vseh vprašalnikov je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva z izvedenimi aktivnostmi. Skupno analizo vseh evalvacijskih vprašalnikov bomo objavili v eni od prihodnjih objav. Spremljajte nas. Kmalu sledijo tudi poročila in reportaže iz drugih v januarju izvedenih delavnic.

Novembrsko in decembrsko dogajanje v Mestni knjižnici Ljubljana povezano s projektom je pestro.

 

Mestna knjižnica Ljubljana nastopa v vlogi koordinatorja in tako se ukvarjamo s koordinacijo izdelave promocijskega materiala – knjižne kazalke s koledarjem za leto 2016 za vse partnerje. V prvi fazi smo izbirali predloge za vrsto kazalke, potem z oblikovalko pripravljali konkretne postavitve in oblikovalske rešitve za izbrani model kazalke. Nastala je angleška različica kazalke, ki bo skupna vsem partnerjem, predvsem za promocijo projekta na mednarodni ravni. Večina partnerjev bo imela tudi kazalke v svojih nacionalnih jezikih, nekaj rezultatov lahko pokažemo tukaj:

Kazalke - tudi drugi partnerji

Slovenski del projektnega tima je vložil kar nekaj ustvarjalnosti in razmišljanja v oblikovanje besedila za slovensko verzijo, in tako s ponosom kažemo slovensko različico besedila, ki poudarja vlogo knjižnice.

Kazalka - slovenska

Delo koordinatorja pa obsega tudi bdenje nad delom ostalih partnerjev, ki je v zadnjih dveh mesecih obsegalo predvsem spremljanje in spodbujanje diseminacijskih aktivnosti, porabe finančnih sredstev, predvsem iz rubrike posebni stroški in postopek izvajanja učnih aktivnosti pri partnerskih knjižnicah.

Rezanje kazalk

 

V začetku novembra smo za zaposlene v naši knjižnici, ki delajo ali bodo v prihodnosti delali z brezposelnimi, izvedli del vsebin iz Linškega treninga, in sicer del, ki ga je vodila Karmen Šemrl in smo ga poimenovali Učinkovito izobraževanje odraslih. Pripravili smo tudi objavo o konceptu modelu izobraževanja za knjižničarje za spletno platformo o izobraževanju odraslih EPALE ter izvedli še nekaj drugih diseminacijskih aktivnosti.

 

Načrtujemo izvajanje januarskih delavnic za brezposelne in druge iskalce zaposlitve – izbrali smo naslove, termine in lokacije, ter pripravili prve promocijske objave. Bralcem spletne strani LinkINjob jim objavljamo pred drugimi:

Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu. – Lilijana Pahor, 12. januar ob 10.00 Knjižnica Prežihov Voranc, dvorana

Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev. – Lilijana Pahor13. januar ob 15.00 Knjižnica Fužine, Info - točka Borza dela ali 20. januar  ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana

(P)osebnost ženske v poslovnem svetu. –  Lilijana Pahor, 26. januar ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka

Prijave za udeležbo osebno na Borzi dela v Knjižnici Otona Župančiča, na telefonsko številko 01 600 13 18 ali na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Projekt LinkInjob prihaja v fazo izvajanja in preizkušanja učnih aktivnosti za brezposelne. V Mestni knjižnici Ljubljana smo prve učne aktivnosti za brezposelne izvedli septembru in oktobru ter nadaljevali v novembru.

 

V Linzu pridobljeno znanje je prva preizkušala Lilijana Pahor, vodja Borze dela v Mestni knjižnici Ljubljana. V septembru in oktobru smo tako v sodelovanju s Centrom za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Psihiatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana izvedli dvodnevno delavnico priprave življenjepisa - »ustvari življenjepis«. Delavnica je bila izvedena za posebno ciljno skupino brezposelnih – bivše odvisnike, ki so v procesu rehabilitacije. Oba dela delavnice sta potekala v računalniški učilnici Knjižnice Otona Župančiča. Delavnica je temeljila na uporabi IKT tehnologije in kot vsebinsko predlogo zanjo smo uporabili napotke oziroma kurikulum, ki ga je pripravila Maija Lehtola iz Mestne knjižnice Vantaa. Delavnica je bila izvedena v dveh delih, vsak od njiju je trajal tri ure. Cilji delavnice so bili, da udeleženci spoznajo različne tipe življenjepisov, izberejo najprimernejšega za svoje potrebe, spoznajo značilnosti kakovostnih življenjepisov, pripravijo svoj življenjepis in predvsem, da identificirajo svoje močne točke – kompetence, spretnosti, značilnosti, ki so njihova prednost na trgu dela. Na obeh delih delavnice se je izkazalo kot izjemno pomembno motiviranje in podpora udeležencem s strani izvajalke delavnice in tudi njihove mentorice. 

 

 Learning activities Slovenia

 

Druga delavnica je potekala v Knjižnici Fužine, v okviru delovanja informacijske točke borze dela. Delavnico Govorica obraza v poslovnem svetu – obraz sta izvedli Lilijana Pahor in Polonca Lampič. Poleg značilnosti neverbalne komunikacije, predvsem obrazne mimike in njenega pomena in značilnosti v poslovni komunikaciji so udeleženci lahko praktično preizkusili različne vidike neverbalne komunikacije v situaciji izvedbe zaposlitvenega razgovora. Pri tem je bilo ključnega pomena vzajemno opazovanje med udeleženci delavnice ter povratne informacije obeh mentoric delavnice.

 

 Learning activities Slovenia

 

Skupno se je delavnic udeležilo 14 uporabnikov. Udeleženci so na koncu v evalvacijskih vprašalnikih in pogovoru izrazili pohvale in koristi, ki so jih imeli od delavnic. Eno od povratnih informacij delimo tukaj:

Learning activities - Slovenia

 

Odzivi in povratne informacije udeležencev so mentoricam dele motivacije za izvedbo dodatnih delavnic – z njimi nadaljujemo v mesecu januarju.