V okviru projekta LinkINjob smo med septembrom 2015 in januarjem 2016 v Mestni knjižnici Ljubljana za brezposelne organizirali pet delavnic:

1.       - Ustvari življenjepis

2.       - Govorica obraza v poslovnem svetu – obraz

3.       - Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu

4.       - Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev

5.       - (P)osebnost ženske v poslovnem svetu

 

Pri njihovem načrtovanju smo imeli posebej v mislih tri ciljne skupine brezposelnih: ženske, starejše delavce in uporabnike iz posebne ciljne skupine, in sicer posameznike, ki so v procesu zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, niso bile pa vse delavnice namenjene vsem ciljnim skupinam. Skupno se jih je udeležilo 57 udeležencev, od tega je bilo 44 žensk in 13 moških.

 

 

Na izobraževanjih smo podatke in informacije o udeležencih zbirali z evalvacijskimi vprašalniki, od 57 udeležencev jih je izpolnjene vprašalnike vrnilo 56. Glede na starost so se udeleženci takole razporedili v starostne kategorije:

 

 

Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih lahko ocenjevali tudi vsebino, zahtevnost, vodjo izobraževanja, učno gradivo ter vzdušje na izobraževanju. Prevladovale so ocene »dobro« in »zelo dobro«. Če bi opisnim ocenam dali vrednosti od 1 do 5, in bi 1 pomenilo zelo slabo, 5 pa zelo dobro, bi bila glede na povprečne ocene najbolje ocenjeni sledeči vidiki: Vodja izobraževanja s povprečno oceno 4,91, vsebina s povprečno oceno 4,87 in vzdušje na izobraževanju s 4,85. Razporedi odgovorov po posameznih stopnjah zadovoljstva pa so prikazani v spodnji tabeli.

 

 

Posebej smo zadovoljni z visokimi ocenami dela vodij izobraževanj. Takšno visoko zadovoljstvo in njihovo dobro delo je zagotovo vsaj delno posledica izobraževanja, ki so se ga v okviru projekta LinkINjob udeležili v Linzu, lani aprila.

 

 

Udeleženci so v evalvacijskem vprašalniku lahko ovrednotili tudi stopnje strinjanja s trditvami o uresničitvi njihovih pričakovanj, praktični uporabnosti pridobljenih znanj in povečanju možnosti za zaposlitev. Tudi tukaj so se udeleženci v veliki večini strinjali, da so izobraževanja uresničila njihova pričakovanja, da so vsebine praktično uporabne in da so novo pridobljena znanja povečala njihove možnosti za zaposlitev. Razpored odgovorov je razviden iz spodnje tabele.

 

 

Udeležence smo povabili, da napišejo, kje so izvedeli za učne aktivnosti. Odgovore jih je navedlo 49. Odgovore smo  razvrstili v pet kategorij in analiza je pokazala, da je med udeleženci največ (19) za delavnice izvedelo za delavnice iz napovednika dogodkov Mestne knjižnice Ljubljana, sledilo je število tistih, ki so za delavnice iz vedeli na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (16), sledili so odgovori po elektornski pošti (5 udeležencev), v kateri od enot knjižnice (4 udeleženci), od prijateljev (3 udeleženci) in dva sta izvedela v bolnišnici.

 

Udeleženci so lahko navedli tudi  morebitne dodatne predloge, ideje, pripombe v povezavi z izobraževanjem. Nekaj jih navajamo:

·         -Bilo je veliko presenečenje :)

·         -Čim več podobnih izobraževanj!

·         -Hvala za izjemno delavnico. Vaja mi bo koristila

·         -Izredno všeč so mi bili praktični primeri, energija vodje. Edino po moji oceni bi se lahko malo več vključilo, da predno so odgovori dobi mišljenje udeležencev.

·         -Mogoče izhajati bolj iz negativnih izkušenj.

·         -Morda ton glasu. Hvala.

·         -Možnost snemanja posameznih primerov (svojih), da lahko doma ponovimo, predelamo.

·         -Nimam … izobraževanje je preseglo moja pričakovanja!

·         -Nimam pripomb - bilo je enkratno. Hvala vam!

·         -Odlična izobraževanja, le tako naprej, zelo pozitivna predavanja.

·         -Predlagala bi delavnico osnove kitajščine in poslovne nemščine.

·         -Priprava in izvedba na nastop/zagovor/predstavitev/predavanje.

·         -Sem upokojenka, vendar sem našla veliko uporabnega tudi za moje nastopanje v javnosti.

·         -Super predavateljica in je primer za skupinsko delo odličen, kako nastopati pred delodajalcem.

·         -Super ste!!!

·         -Super ste. Vse je popolno in se lahko ponavlja v nedogled.

·         -Še več tovrstnih delavnic si želim.

·         -Več delavnic na to temo, nadaljevanje te teme še kdaj konkretno dalje (da bi npr. vadili, kako bi se odzvali na pogosta vprašanja delodajalcev), lahko tudi 1x mesečno za podporo nam brezposelnim.

·         -Vodja izobraževanja odlična, energična, direktna, izobraževanje strokovno, natančno, praktično. Morda več konkretnih primerov poslovenga oblačenja.

·         -Vse pohvale za odlično izvedbo, jasne, konkretne in uporabne nasvete.

·         -Zelo dobro izvedeno (odlično)!

·         -Zelo kvalitetno, a časovno predolgo (17.-19.45), raje v dveh delih.

·         -Zelo primerno bi bilo izvesti še drugi del predavanja s tem naslovom.

·         -Želela bi skripto poleg PP.

 

Za vse delavnice smo pripravili tudi učna gradiva, priložnostne razstave knjižničnih gradiv in sezname priporočene literature za samostojno delo po zaključku delavnic, potrdila za udeležence, liste prisotnosti, evalvacijske vprašalnike ipd.

 

 

Pozitivni odzivi udeležencev so odlična motivacija za pripravo podobnih učnih aktivnosti v prihodnje in potrditev dobrega dela v okviru projekta LinkINjob.

V okviru projekta LinkInjob smo v Mestni knjižnici Ljubljana kot ciljno skupino, kateri so posebej namenjene učne aktivnosti izbrali brezposelne ženske. Zadnja od izpeljanih učnih aktivnosti je bila delavnica (P)osebnost ženske v poslovnem svetu. Njeno vsebino je najbolje povzela vodja delavnice, Lilijana Pahor, v vabilu na delavnico: (P)osebnost ženske v poslovnem svetu je v zavedanju lastne osebnosti. Profesionalna identiteta je sestavljena iz naših sposobnostih, spretnostih in veščin, zato smo (p)osebne. Uspejo tiste, ki iščejo, najdejo in uresničijo svojo (p)osebnost. Na delavnici bomo raziskovale in ugotavljale našo (p)osebnost v profesionalni identiteti.

 

 

Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.

 

 

 

 

Izmed vseh petih delavnic, ki smo jih za brezposelne izvedli v okviru projekta LinkINjob, je bila ta najbolje obiskana. Na njej je (p)osebnosti žensk v poslovnem svetu odkrivalo 17 udeleženk različnih starosti in med njimi je bilo kar nekaj takšnih, ki je v evalvacijskih vprašalniku ob zaključku izrazilo željo po nadaljevanju delavnic. Dva odlomka iz evalvacijskih vprašalnikov to potrjujeta:

 

 

Z delavnico (P)osebnost ženske v poslovnem svetu smo zaključili niz delavnic za brezposelne uporabnike, s katerimi smo na eni strani brezposelne skušali »opremiti« z znanji potrebnimi za uspešno iskanje in pridobitev zaposlitve na trgu dela, na drugi strani pa preveriti uporabnost novih znanj in spretnosti, ki so jih naši zaposleni pridobili na usposabljanjih v okviru projekta LinkINjob. Pripravljamo skupno analizo izpeljanih delavnic in rezultati bodo kmalu objavljeni na spletni strani projekta.

 

Zaposlitveni razgovor je pomemben element pri iskanju zaposlitve. Za iskalce zaposlitve je vabilo na razgovor veliko veselje, hkrati pa prinaša tudi številne stiske, kot so strah pred bodočim delodajalcem, trema pred nastopanjem ipd. Da bi iskalce zaposlitve na nastop pred delodajalcem čim bolje pripravili, smo v program izobraževalnih dejavnosti v okviru projekta LinkINjob, vključili tudi delavnico priprave na razgovor, in sicer delavnico z naslovom: Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev.

 

 

Da bi se prostorsko uporabnikom in potencialnim udeležencem čim bolj približali, smo delavnico izvedli v dveh naših knjižnicah. V Knjižnici Fužine 13. januarja in v Knjižnica Bežigrad. Izvedba obeh delavnic je bila skupno delo dveh zaposlenih v naši knjižnici, ki sta se udeležili usposabljanja v okviru projekta LinkINjob v Linzu – Lilijane Pahor in Polonce Lampič.

 

 

Za udeležence smo pripravili tudi učno gradivo. Poleg PowerPoint prezentacije so prejeli še vzorec kadrovskega vprašalnika, seznam najpogostejših vprašanj na razgovorih in LinkINjob promocijsko kazalko s koledarjem.

 

 

Na delavnici smo se pogovarjali o vrstah zaposlitvenih razgovorov in njihovih posebnostih, obravnavali 10 najpogostejših napak in se vadili v iskanju odgovorov na najpogostejša vprašanja o delu, izobrazbi in osebnosti. Ker se iskalci zaposlitve včasih znajdejo pred zadrego, ko jim delodajalec da možnost, da mu zastavijo kakšno vprašanje, smo se vadili tudi v vprašanjih, ki jih lahko iskalci zaposlitve zastavijo delodajalcem. Na koncu smo nekaj časa namenili tudi pomenu zahvalnega pisma.

 

 

V obe delavnici smo vključili tudi praktično izkušnjo udeležbe na razgovoru. V Knjižnici Fužine so imeli udeleženci eno izpraševalko, v Knjižnici Bežigrad pa dve. Simulacija zaposlitvenega razgovora:

 

 

 

Reden del učnega gradiva je tudi seznam priporočene literature iz obravnavanega področja in priložnostna razstava knjižničnega gradiva, ki je o obravnavani tematiki na voljo v knjižnici in je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Skupno se je obeh izvedb delavnice udeležilo 15 udeležencev, ki so bili z izvedbo zelo zadovoljni in so to tudi izrazili v evalvacijskih vprašalnikih.

 

 

Posebno smo ponosni na to, da se nekateri od udeležencev udeležujejo več delavnic v okviru projekta LinkINjob – to jim zagotavlja pridobitev celovitega nabora znanj – priprava na razgovor, poslovna obleka, nebesedna komunikacija, ugotavljanje lastnih močnih in šibkih točk, in še česa.

Januar 2016 je bil v naši knjižnici eden od najbolj aktivnih mesecev, kar se tiče dejavnosti v okviru projekta LinkINjob. Izvedli smo štiri izobraževalne dejavnosti za brezposelne. V tokratni objavi predstavljamo delavnico Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa poslovnem svetu, ki jo je v 12. januarja v Knjižnici Prežihov Voranc izvedla vodja Borze dela Lilijana Pahor.

 

 

Na delavnici je bilo veliko aktivnega, samostojnega in skupinskega dela. Predavateljica je pripravila tudi vprašalnike za ocenjevanje lastnega sloga oblačenja, ter vprašalnike o značilnostih moškega in ženskega poslovnega oblačenja. Odgovarjali smo na vprašanja: Koliko je prvi vtis pomemben? Kakšna so pravila oblačenja? Kaj  želimo sporočiti?  Na kaj naj bomo pozorni pri poslovnem oblačenju? So kavbojke primerne?

 

 

Del delavnice je bila tudi priložnostna razstava knjižničnega gradiva na temo obravnavano na delavnici, ki je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Delavnice je udeležilo 11 uporabnikov Mestne knjižnice Ljubljana, med njimi sta bila dva moška. Evalvacijski vprašalniki ob koncu delavnice so jim dali možnost, da ovrednotijo delavnico. Izpolnilo jih je 10 udeležencev. Povratne informacije so nam dale potrditev, da je to, kar počnemo koristno, uporabno in zanimivo. Nekaj najbolj razveseljivih vtisov iz evalvacijskih listov delimo tudi z bralci spletne strani LinkINjob.

 

 

Pohvala ene od udeleženk izražena besedno:

 

Vsi udeleženci so imeli pa možnost ovrednotiti izbrane vidike tudi na večstopenjski lestvici strinjanja. Med najbolj zadovoljnimi udeleženci je bil tale:

 

 

Tudi skupna analiza vseh vprašalnikov je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva z izvedenimi aktivnostmi. Skupno analizo vseh evalvacijskih vprašalnikov bomo objavili v eni od prihodnjih objav. Spremljajte nas. Kmalu sledijo tudi poročila in reportaže iz drugih v januarju izvedenih delavnic.

Novembrsko in decembrsko dogajanje v Mestni knjižnici Ljubljana povezano s projektom je pestro.

 

Mestna knjižnica Ljubljana nastopa v vlogi koordinatorja in tako se ukvarjamo s koordinacijo izdelave promocijskega materiala – knjižne kazalke s koledarjem za leto 2016 za vse partnerje. V prvi fazi smo izbirali predloge za vrsto kazalke, potem z oblikovalko pripravljali konkretne postavitve in oblikovalske rešitve za izbrani model kazalke. Nastala je angleška različica kazalke, ki bo skupna vsem partnerjem, predvsem za promocijo projekta na mednarodni ravni. Večina partnerjev bo imela tudi kazalke v svojih nacionalnih jezikih, nekaj rezultatov lahko pokažemo tukaj:

Kazalke - tudi drugi partnerji

Slovenski del projektnega tima je vložil kar nekaj ustvarjalnosti in razmišljanja v oblikovanje besedila za slovensko verzijo, in tako s ponosom kažemo slovensko različico besedila, ki poudarja vlogo knjižnice.

Kazalka - slovenska

Delo koordinatorja pa obsega tudi bdenje nad delom ostalih partnerjev, ki je v zadnjih dveh mesecih obsegalo predvsem spremljanje in spodbujanje diseminacijskih aktivnosti, porabe finančnih sredstev, predvsem iz rubrike posebni stroški in postopek izvajanja učnih aktivnosti pri partnerskih knjižnicah.

Rezanje kazalk

 

V začetku novembra smo za zaposlene v naši knjižnici, ki delajo ali bodo v prihodnosti delali z brezposelnimi, izvedli del vsebin iz Linškega treninga, in sicer del, ki ga je vodila Karmen Šemrl in smo ga poimenovali Učinkovito izobraževanje odraslih. Pripravili smo tudi objavo o konceptu modelu izobraževanja za knjižničarje za spletno platformo o izobraževanju odraslih EPALE ter izvedli še nekaj drugih diseminacijskih aktivnosti.

 

Načrtujemo izvajanje januarskih delavnic za brezposelne in druge iskalce zaposlitve – izbrali smo naslove, termine in lokacije, ter pripravili prve promocijske objave. Bralcem spletne strani LinkINjob jim objavljamo pred drugimi:

Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu. – Lilijana Pahor, 12. januar ob 10.00 Knjižnica Prežihov Voranc, dvorana

Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev. – Lilijana Pahor13. januar ob 15.00 Knjižnica Fužine, Info - točka Borza dela ali 20. januar  ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana

(P)osebnost ženske v poslovnem svetu. –  Lilijana Pahor, 26. januar ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka

Prijave za udeležbo osebno na Borzi dela v Knjižnici Otona Župančiča, na telefonsko številko 01 600 13 18 ali na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..