Проект "LinkINjob: job hunting with the help of librarians" (търсене на работа c помощта на библиотекарите) по Програма „Еразъм +” в РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново (2014-2016)

Във връзка със стартирането на проектните дейности за граждани по Програма „Еразъм+-” чрез проект "LinkINjob:job hunting with the help of librarians" (търсене на работа c помощта на библиотекарите) РНБ „ П. Р. Славейков” в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново организира обучение за безработни, което започва на 25 /понеделник/ януари 2016 г. от 9.00 часа в Обучителния център на библиотеката (Чуждоезиков отдел) на ул. „Симеон Велики”, № 7.

Обучителните дейности, които библиотеката планира са съобразени със Стратегията „Образование и обучение 2020”, чиято основна цел е безработните да бъдат информирани и да могат да получат нови знания и развитие на социалните и гражданските им умения като средство за предотвратяване на социалното изключване.

Asics shoes | Nike Air Max

Предвидените обучения са в три модула: Придобиване на ИКТ умения, Компетентност при изготвяне на документи за кандидатстване за работа и повишаване на комуникационните умения. Обученията ще продължат до 12 февруари 2016 г.

Сформирани са три целеви групи от безработни лица, над 40 лица от различни възрасти и различни нива на безработица като например начинаещи на пазара на труда (млади безработни), трайно безработни и безработни, които са изпаднали от пазара на труда, поради липса на компетентност.

За обученията библиотеката ще ползва обучители от Центъра за професионално обучение „Интелекти” и библиотечни специалисти.

Обученията за придобиване на ИКТ умения са съобразени с различните нива на компютърна грамотност на безработните лица и техните желания да бъдат обучени по конкретни програми. В модулът „Професионално ориентиране и мотивационно обучение и интегриране на пазара на труда“ обучаемите ще придобият конкретни умения:

  • за анализиране на сегашната ситуация;
  • разпознаване на трудности, които оказват влияние върху развитието в професионален план или намиране на работа;
  • анализиране на това, което умея да правя най – добре; 
  • умения за обобщаване; 
  • умения за изготвяне на CV, мотивационно писмо и явяване пред работодател;
  • как да изготвя достижима цел и план за действие.

На обучаемите ще бъде предоставени допълнителни материали изготвени от библиотеката така например каква литература и електронни ресурси могат да ползват като читатели и да продължат образователния процес като самообразователен. По време на обученията ще представим на участниците и други възможности за обучения-чуждоезиково, арт терапия и 3Д моделиране. При желание от страна на обучаемите могат да се организират следващи обучения.

Целта на настоящите обучения е обществените библиотеки все по-активно да се включват и подпомагат другите организации в реализирането на Програма „Учене през целия живот” и да бъдат полезни с капацитета който имат и информационните ресурси, да се даде възможност на всички граждани да се възползват от качествено образование, придобиване и обновяване през целия си живот на знания, умения и компетенции, необходими при трудова за заетост, социално приобщаване, активно гражданство и лична реализация.

Повече информация гражданите могат да ползват от сайта на проекта както в международен аспект, така и конкретно за дейностите на РНБ „П. Р. Славейков”: http://linkinjob.eu

Лице за контакти:

Калина Иванова-координатор на проекта за РНБ „П.Р.Славейков”

062/62 80 98;
0889 297 269;
0878412922