Kauno apskrities viešoji biblioteka vykdo tarptautinį dvejų metų projektą „LinkInJob“, inicijuotą atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų kryptį – naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę. Juo siekiama užtikrinti, kad iki 2020 metų ES gyvenančių 20 - 64 metų amžiaus grupės žmonių darbo lygis pakiltų nuo 69 proc. iki 75 proc.

Best Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2021 Updated , Gov


Projekto „LinkInJob“ išskirtinumą rodo tikslai, orientuoti ne tik į tikslinę visuomenės auditoriją, bet ir į bibliotekos darbuotojus. Nors projektas skirtas darbo neturintiems ir jo ieškantiems 20–64 metų amžiaus žmonėms, didelis dėmesys bus skiriamas ir bibliotekos darbuotojų, dirbančių su šia tiksline grupe, mokymams bei reikiamų kompetencijų ugdymui. Viešosios bibliotekos, identifikuojamos kaip socialiai atsakingos institucijos bei švietimo, kultūros ir informacijos centrai, yra svarbios vietos bendruomenėms, siekiant sumažinti nedarbo lygį.
Pirmuoju projekto etapu bus organizuojami bibliotekos specialistų mokymai, analizuojamos įvairios situacijos, susijusios su žinių apie tikslinę grupę rinkimu, jų poreikių nustatymu, suaugusiųjų švietimu, mokymosi metodais, IKT panaudojimu bedarbių konkurencingumui kelti darbo rinkoje. Šiais mokymais siekiama plėsti bibliotekose bedarbiams teikiamų paslaugų pasiūlą.
Tinkamai parengus bibliotekos specialistus, antruoju etapu bus tiesiogiai dirbama su tiksline auditorija. Vienas svarbiausių projekto uždavinių – sudaryti sąlygas bedarbiams atnaujinti turimas žinias ir jas tobulinti, t.y. padėti greičiau integruotis į darbo rinką. Lietuvos darbo rinkos analizė atskleidė, jog net 52 proc. jaunų bedarbių neturi profesinės kvalifikacijos ir nėra tinkamai pasirengę darbo rinkai. Tai pažymi projekto veiklų būtinumo mastą mūsų šalyje. Aktyvi saviraiška integruojantis į darbo rinką bei informacinio raštingumo ugdymas keliant konkurencingumą yra pagrindiniai rezultatai, kurių sieks šio projekto vykdytojai.
Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Slovėnijos, Bulgarijos, Airijos, Austrijos, Rumunijos, Suomijos bibliotekų atstovais. Dalydamiesi gerosiomis patirtimis ir turimomis kompetencijomis, bus sukurtas intelektinis produktas – elektroninės gairės, pagrindinė bedarbių mokymų metodinė medžiaga, o vartotojai įsitikins, kad bibliotekos yra švietimo sklaidos institucijos ir tinkama vieta mokytis visą gyvenimą.